Zdravotnícke výkony

Špecializovaná ambulantná starostlivosť

Výkony nad rámec úhrad od zdravotných poisťovní

POPIS VÝKONU Cena v €
Doplatok k cene ambulantného vyšetrenia1,50
Súhrnná lekárska správa pre sociálne účely5,00
Súhrnná lekárska správa pre ďalšie diagnostické a liečebné účely7,00
Vystavenie lekárskeho nálezu, správy, výpisu z dokumentácie pre iné účely2,00
Vyšetrenie väčšieho počtu alergénov v kožných testoch nad povolený limit ZP, na žiadosť rodičov – cena za jeden alergén1,00

Výkony štandardne hradené poisťovňou, ktoré si pacient môže uhradiť na vlastnú žiadosť

POPIS VÝKONU Cena v €
Rady, aj telefonicky3,20
Rozbor a plánovanie cielených terapeutických postupov na ovplyvnenie chronických ochorení 7,20
Edukácia pacienta, nácvik a kontrola správnej inhalačnej techniky.7,20
Vyhodnotenie laboratórnych výsledkov vo vzťahu k zdravotnému stavu lekárom špecializovanej starostlivosti. 4,80
Komplexné 1. vyš., vrátane anamnézy 14,00
1. kontrola za 1/2 roka, cielené vyš. 10,00
Kontrolné vyšetrenie 8,00
Doplatok pri vyš. detí do 5 rokov /62, 63/ 4,00
Doplatok pri vyš. detí do 5 rokov /60/ 6,40
Príplatok u dieťaťa do veku piatich rokov pri výkonoch - odber krvi, injekcie, infúzie, transfúzie, infiltrácie, implantácie, odobratie sterov, punkcie a pri výkone očkovania.4,00
Odčítanie Mantoux. 1,60
Potvrdenie o návšteve lekára 1,40
Hlásenie infekčného ochorenia, nežiaducich účinkov liekov, onkologické hlásenie 3,60
Vystavenie lekár. nálezu/výpis z dokumentácie 12,00
Vystavenie návrhu na kúpeľnú starostlivosť10,00
Podrobná lekárska správa inému lekárovi 7,20
Odber krvi do uzavretého systému, alebo odber pri podozrení na infekčné ochorenie, za každú odberovú súpravu.6,00
Injekcia intrakutánna, subkutánna, submukózna, subkonjuktiválna alebo intramuskulárna2,80
Očkovanie 2,80
Injekcia intravenózna 4,00
Odobratie kapilárnej krvi2,40
Infúzia intravenózna v trvaní od 10 do 30 minút8,00
Infúzia intravenózna v trvaní viac ako 30 minút vrátane výmeny infúznych fliaš11,20
Odobratie, príprava a odoslanie sterového materiálu na mikrobiologické vyšetrenie 3,20
Odber a odoslanie biologického materiálu na bakteriologické, sérologické, mykologické, virologické a parazitologické vyšetrenie2,40
Odber a odoslanie biologického materiálu na bakteriologické, sérologické, mykologické,virologické a parazitologické vyšetrenie pri dôvodnom podozrení na inf. ochorenie vrátane dezinfekcie4,00
Punkcia cysty,ganglia,serómu,hematómu, hygrómu alebo abscesu14,00
Intrakutánny tuberkulínový test podľa Mantoux.6,00
Prickov test pri každom ošetrovanom prípade, za každý test.3,60
Cielená odborná inštruktáž6,00
Solux 1,40
Aplikácia leptavých alebo dekongestívnych medikamentov v nose a v nosohltane3,20
Zastavenie krvácania z nosa leptaním8,00
Odstránenie cudzieho telesa z nos. dutiny6,00
Rhinomanometria, za 1 krivku 9,20
Endoskopické vyš. nosohltana, nos. dutín12,00
Odsávanie exsudátu z nosa, prínos. dutín 4,00
Odstránenie zaklineného cudzieho telesa 8,00
Frenulotómia 8,00
Konzervatívne oše. podnebných mandlí, výter 2,40
Nepriama laryngoskopia alebo leptanie 16,00
Leptanie v hltane a dutine ústnej3,20
Oše. tracheostómy, vrátane výmeny kanyly 32,00
Odstránenie ušného mazu, jednostranne1,60
Vyšetrenie a ošetrenie operovaného ucha4,00
Odstránenie voľne uloženého cudzieho telesa4,00
Aplikácia liekov do zvukovodu, jednostranne3,00
Otoskopické vyš., jednostranne8,00
Incízia furunkula vonkajšieho zvukovodu6,00
Politzerácia 1,00
Paracentéza 16,00
Vyš. sluchu /hlasitá reč, šepot, ladičkou/ 4,00
Tympanometria14,00
Vyš. reflexov vnútro ušných svalov, Ipsia, Decay12,00
Prvé ošetrenie malej rany 4,00
Otvorenie abscesu, napríklad po BCG vakcinácii.4,40
Poučenie príbuzných alebo členov komunity.4,00
Sedimentácia červených krviniek2,00
Zhodnotenie vyšetrení s využitím anamnézy a zdravotnej dokumentácie pacienta, výkon môže vykazovať kardiológ, angiológ, pneumológ 11,60
Povrchová anestézia hlbokých častí nosa, bubienka... 5,00

24 hodinová pH –metria

Výkony štandardne hradené poisťovňou, ktoré si pacient môže uhradiť na vlastnú žiadosť

POPIS VÝKONU Cena v €
Zavedenie sondy do pažeráka na 24 hodín 40,00

JZS Chirurgia, detská chirurgia

Výkony nad rámec úhrad od zdravotných poisťovní

POPIS VÝKONUCena v €
Prvé chirurgické vyšetrenie (konzultácia s odporúčaním ďalšieho postupu)10,00
Chirurgické odstránenie novotvaru do priemeru 10 mm vrátane infiltračnej anestézy17,00
Chirurgické odstránenie ďalšieho novotvaru do priemeru 10 mm vrátane infiltračnej anestézy 14,00
Chirurgické odstránenie jedného väčšieho novotvaru nad priemer 10 mm vrátane infiltračnej anestézy40,00
Exstirpácia kožnej lézie do 2cm (odstránenie znamienka) vrátane infiltračnej anestézy30,00
Exstirpácia kožnej lézie nad 2cm (odstránenie znamienka) vrátane infiltračnej anestézy45,00
Odstránenie stehov 7,00
Odstránenie cudzieho telesa uloženého pod povrchom kože alebo sliznice po vyhľadaní rezom vrátane infiltračnej anestézy30,00
Otvorenie abscesu ležiaceho povrchne pod kožou, sliznicou alebo excísia furunklu40,00
Otvorenie hlboko ležiaceho abscesu50,00
Ablácia nechta na prste ruky alebo nohy 40,00
Ablácia nechta s excíziou nechtového lôžka ruky alebo nohy60,00

Výkony štandardne hradené poisťovňou, ktoré si pacient môže uhradiť na vlastnú žiadosť

POPIS VÝKONU Cena v €
Uvoľnenie zrastu predkožky ako samostatný výkon240,00
Operácie jednoduchých prietrží 418,00
Dermatoidná cysta 321,00
Ablácia nechtového lôžka 273,00
Extirpácia a biopsia lymfatickej uzliny 314,00

JZS Otorinolaryngológia

Výkony štandardne hradené poisťovňou, ktoré si pacient môže uhradiť na vlastnú žiadosť

POPIS VÝKONU Cena v €
Endoskopická adenotómia 375,00
Tonzilektómia 285,00
Uvulopaplatoplastika 330,00
Extirpácia laterálnej krčnej cysty380,00
Extirpácia mediálnej krčnej cysty373,00
Myringoplastika 400,00
Septoplastika 330,00
FESS 440,00
Frenulotómia 153,00
Exstirpácia ohraničeného tumoru alebo LU v dokoží na krku150,00
Endoskopická operácia PND 450,00
Operácia povrchového TU tváre a krku 65,00
Endoskopická AT+TE 500,00
TE + uvulopalatoplastika 500,00
Turbinoplastika + FESS 600,00
Turbinoplastika + septoplastika 600,00
Transmyringická drenáž so zavedením ventilačnej trubičky 150,00
Adenotómia 233,00
Septoplastika + FESS 600,00

SVaLZ Laboratórium

Výkony štandardne hradené poisťovňou, ktoré si pacient môže uhradiť na vlastnú žiadosť

Bakteriológia – popis výkonu Cena v €
Bakteriologické vyšetrenie biologického materiálu kultiváciou17,50
Biochémia – popis výkonuCena v €
Glukóza - sérum alebo kapilárna krv0,52
Glukózotolerančný test (glykemický profil) 1,00
Močovina 0,52
Kreatinín 0,52
Kyselina močová1,60
Bielkoviny celkové 0,40
Albumín 0,40
Bilirubín 0,52
AST 0,52
ALT 0,52
GMT 0,52
ALP 0,52
Cholesterol 0,52
Amyláza 0,52
CIK (PEG) 0,52
Sodík, Draslík, ion.Vápnik, Chloridy 2,20
Železo 0,80
Prokalcitonín 13,00
Moč chemicky 0,40
Močový sediment 0,90
Močový sediment podľa Hamburgera1,00
Močový sediment podľa Addisa1,00
Amyláza v moči0,52
Kreatinín v moči0,52
Kreatinín Clearance 0,52
Acidobázická rovnováha (ABR) a odber kap.krvi3,50
Odber, spracovanie a príprava vzorky slín na vyšetrenie pepsínu8,50
Vyšetrenie pepsínu v slinách 13,00
Vyšetrenie pepsínu v slinách – samoplatca, ambulantný pacient21,50
Pilokarpínový potný test vrátane odberu materiálu2,30
Imunológia – popis výkonu Cena v €
ASLO3,30
CRP3,30
IgG 2,10
IgA 2,10
IgM 2,10
IgE celkové 5,20
s-šIgE_gx2 peľ tráv-g1,g5,g8,g12 1200 13,00
s-šIgE_tx1 peľ stromov-t1,t3,t7,t8,t10 121013,00
s-šIgE_wx3 buriny-w6,w9,w10,w12,w20 1220 13,00
s-šIgE_mx1 plesne -m1,m2,m3,m6 1230 13,00
s-šIgE_hx1 D1,D2,E1,E2,M2,M3 124013,00
s-šIgE_ex71 perie hydiny-e70,e85,e86,e215 1250 13,00
s-šIgE_gx1 pele trav-g3,g4,g5,g6,g8 130013,00
s-šIgE-wx5 buriny-w1,w6,w7,w8,w12 132013,00
s-šIgE_d1 D.pteronissinus 135113,00
s-šIgE_d2 D.farinae 135213,00
s-šIgE_i6 šváb 135413,00
s-šIgE_e1 mačka 136113,00
s-šIgE_e2 pes 136213,00
s-šIgE_e3 kôň 136313,00
s-šIgE_e6 morča 136413,00
s-šIgE_fx2 ryby-f3,f24,f37,f40,f41 140013,00
s-šIgE_fx3 obilniny-f4,f7,f8,f10,f11 140513,00
s-šIgE_fx1 orechy-f13,f17,f18,f20,f38 1410 13,00
s-šIgE_f52 kakao 141513,00
s-šIgE_f209 grapefruit 141713,00
s-šIgE_f1 vajcový bielok 1420 13,00
s-šIgE_f75 vajcový žĺtok 1421 13,00
s-šIgE_f2 kravské mlieko 1422 13,00
s-šIgE_f78 kazeín 142313,00
s-šIgE_f14 sója 142913,00
s-šIgE_f25 paradajka 143013,00
s-šIgE_f35 zemiak 1432 13,00
s-šIgE_f85 zeler 1433 13,00
s-šIgE_f31 mrkva 143413,00
s-šIgE_f4 pšeničná múka 144013,00
s-šIgE_f79 glutén 144113,00
s-šIgE_f49 jablko 1443 13,00
s-šIgE_f33 pomaranč 1444 13,00
s-šIgE_f44 jahody 144713,00
s-šIgE_i1 Včela 145613,00
s-šIgE_i3 Osa 145713,00
s-šIgE-f259 hrozno-f259 146313,00
ISAC - komponentová diagnostika (cena za mikročip - 112 alergénových molekúl)120,00
špecifické IgE - antibiotiká PNC-V,PNC-G, AMP,AMOX,CEF-- UniCAP 100 (cena spolu 5 alergénov)65,00
Precipitíny - špecifické IgG UniCAP 100 (cena za 1 zmes)13,00
ANCA (proteináza 3, myeloperoxidáza, bazálna membr.glomerulov))10,60
Autoprotilátky asociované s pľúcnou fibrózou (PL-12,PL-7,Jo-1,Ku,EJ,OJ,PM-Scl75,PM-cl100,SRP,Mi-2,Ro-52)33,40
ANA autoprotilátky (SmD1,Nukleozómy,dsDNA,Históny,SmD1,U1-nRNP,SSA/Ro60kD,SSA/Ro52kD,SSB/La,Scl70,CENP-B,Jo1,PO) 11,50
Gastro panel - protilátky v triede IgA a IgG proti Ag- tTG,Gliadin,tTG,ASCA,PCA,IF (cena spolu za 2x 5Ag) 12,50
Celulárna imunita - CD markery (cena za 1 CD marker)8,70
BAL vyšetrenie prietokovou cytometriou (5 CD markerov, cena spolu)43,80
Quantiferon - TB 50,60
Fagocytárna aktivita granulocytov - metabolické vzplanutie fagocytov12,50
Molekulárna mikrobiológia – popis výkonu Cena v €
PCR Skupina FilmArray- vyšetrenie 17 respiračných patogénov spolu v nedeliteľnej skupine (RSV,HMPV,PIV 1-2-3-4,HCoV-229E, HCoV-HKU1, HCoV-NL63, HCoV-OC43, RHINO/Entero, INFLU-A, INFLU-B, ADV, Bordettela pert., Chlamydia pn., Mycoplasma pn);272,00
PCR Skupina FilmArray(ZP27) - nadpočetná skupina 8 respiračných patogénov (RSV,HMPV,PIV 1-2-3-4,HCoV-229E, HCoV-HKU1, );74,00
PCR Skupina FilmArray(ZP24) - nadpočetná skupina 9 respiračných patogénov (RSV,HMPV,PIV 1-2-3-4,HCoV-229E, HCoV-HKU1, Mycoplasma pn. ); 89,00
CR Skupina FilmArray (ZP25)- nadpočetná skupina 11 respiračných patogénov (HCoV-NL63, HCoV-OC43, RHINO/Entero, INFLU-A, INFLU-B, ADV, Bordettela pert., Chlamydia pn., Mycoplasma pn.); 119,00
PCR Skupina ARVI- vyšetrenie 10 respiračných vírusov spolu v nedeliteľnej skupine (RSV,HMPV,PIV 1-2-3-4,HCoV,RHINO, ADV,HBoV)195,00
PCR Skupina ARVI - nadpočetné vyšetrenie 1 respiračného vírusu (RSV)19,70
PCR Skupina ARVI (ZP24) - nadpočetné vyšetrenie 2 respiračných vírusov (RSV,RHINO)39,00
PCR Skupina ARVI (ZP25)-nadpočetná skupina 4 respiračných vírusov(HCoV,RHINO, ADV,HBoV);79,00
Skupina MariPOC- Vyšetrenie 8 respiračných vírusov spolu v nedeliteľnej skupine (RSV,HMPV,PIV 1-2-3,HCoV,ADV,HBoV= zápočet 8 PCR); 157,00
Skupina MariPOC( ZP25)- nadpočetná skupina 2 respiračných vírusov (ADV,HBoV);39,00
PCR Skupina Mykoplasma a Chlamydia pn.- Vyšetrenie 2 atypických patogénov spolu v nedeliteľnej skupine (Mycoplasma pn., Chlamydophila pn.)39,00
PCR Skupina HSVZV- Vyšetrenie 2 herpetických vírusov (HSV1/2, VZV = 3 PCR) spolu v nedeliteľnej skupine 39,00
CR Skupina EBV-CMV-HHV6- Vyšetrenie 3 herpetických vírusov (EBV, CMV, HHV6 = 3 PCR) spolu v nedeliteľnej skupine59,00
PCR Skupina Bordetella- Vyšetrenie Bordetella partussis a parapertussis = 2 PCR39,00
PCR Burkholderia - genotypizácia BCC.- I, II, III, IV, V (cena za 1 genomovar)19,70
Adenovírus4,00
RSV4,20
Influenza A+B (započítavajú sa 2 vírusy) 7,20
Rotavírus+ Adenovírus v stolici3,20
Norovírus v stolici9,30
TBC - PCR Mycobacterium tuberculosis complex25,00
PCR Pneumocystis jirovecii (carinii)24,00
Serológia – popis výkonu Cena v €
IgM proti ADENOVÍRUSU 5,20
IgM proti RSV 5,20
IgA proti Mycoplasma pneumoniae5,20
IgM proti Mycoplasma pneumoniae5,20
IgG proti Mycoplasma pneumoniae5,20
IgA proti Chlamydia pneumoniae 5,20
IgM proti Chlamydia pneumoniae 5,20
IgG proti Chlamydia pneumoniae5,20
IgG proti Boredetella pertussis 5,20
IgM proti Boredetella pertussis5,20
IgM proti EBV 5,20
IgG proti EBV5,20
IgM proti CMV 5,20
IgG proti CMV 5,20
Mykobakteriológia – popis výkonu Cena v €
TBC - mikroskopia biologického materiálu1,00
TBC - základná kultivácia na pôde LJ a MGIT13,80
Parazitológia – popis výkonuCena v €
Perianálny zlep na dôkaz Oxyuris vermicularis 0,90
Vyšetrenie stolice na dôkaz parazitov z tried- Nematoda, Cestoda, Trematoda, Protozoa 6,10
Hematológia – popis výkonu Cena v €
Sedimentácia (FW)0,50
Krvný obraz (Sysmex) 1,00
Absolútny počet eozinofilov prietokovou cytometriou8,70
Mikroskopické vyšetrenie krvného náteru 0,80
Protrombínový čas - Quickov čas (PT)0,80
Aktivovaný parciálny tromboplastínový čas (APTT) 1,30
Eosinofily v náteroch - mikroskopické vyšetrenie0,80

Fyzioterapia, balneológia a liečebná rehabilitácia

Výkony nad rámec úhrad od zdravotných poisťovní

POPIS VÝKONUCena v €
Jedna aplikácia tejpovacej pásky na hornú končatinu alebo šíja (vrátenie tejpovacieho materiálu)5,00
Jedna aplikácia tejpovacej pásky na dolnú končatinu alebo trup (vrátenie tejpovacieho materiálu)10,00
Cvičenie SM systém 30 minút10,00
Klasická masáž šije jedno ošetrenie 10min. 5,00
Klasická masáž chrbta jedno ošetrenie 15min.7,00
Klasická masáž oboch horných končatín jedno ošetrenie 15min.6,00
Klasická masáž oboch dolných končatín jedno ošetrenie 15min.7,00

Výkony štandardne hradené poisťovňou, ktoré si pacient môže uhradiť na vlastnú žiadosť

POPIS VÝKONU Cena v €
Mäkké a mobilizačné techniky jedno ošetrenie8,00
Cielená odborná inštruktáž2,50
Klasická masáž viacerých častí tela jedno ošetrenie 30min.12,00
Individuálna inhalačná liečba2,50
Fínska sauna (1 hodina, max 4. osoby)8,00
Bioptronová lampa (5 minút) 2,00
Liečba ultrazvukom3,00
SOLUX jedno ošetrenie, jedna časť tela1,40
Néti - preplach nosa1,00
Respiračná fyzioterapia – odhlienenie 8,00
Individuálna liečebná telesná výchova (30minút)10,00
Dychová gymnastika minimálne 3 osoby (30minút)1,50
Skupinová liečebná telesná výchova minimálne 6 osôb (30minút) 1,50
Vstupné vyšetrenie rehabilitačným lekárom12,00
Kontrolné vyšetrenie rehabilitačným lekárom6,00
Loptičková facilitácia 2,00
Diadynamické prúdy 10 min. 2,50
Infračervené prúdy 10 min. 2,50

Rádiodiagnostika

Výkony štandardne hradené poisťovňou, ktoré si pacient môže uhradiť na vlastnú žiadosť

POPIS VÝKONUCena v €
BEŽNÁ SKIAGRAFIA A SKIASKOPIA
PND 5,00
Hrudné orgány, PaS, ĽB, PB - jeden výkon5,00
Hrudné orgány vrátane skiaskopie7,00
Lebka najmenej v dvoch rovinách8,00
Kostený thorax – rebrá5,00
Končatiny najmenej v dvoch rovinách6,50
Časti ramenného pletenca, alebo panvy v dvoch rovinách 8,00
Časti skeletu v jednej rovine3,00
Panva – prehľad 5,00
Časti chrbtice najmenej v dvoch rovinách, každá časť7,00
Celkový snímok chrbtice 13,00
Natívne brucho5,00
Skiaskopia 6,00
Snímka na lôžku6,50
Obtiažnosť pri výkone u detí do 3-och rokov 1,00
ŠPECIÁLNE VYŠETRENIA
Časti lebky v špeciálnych projekciách - každá časť3,00
C - chrbtica dynamické vyšetrenie13,00
Kostený thorax v dvoch rovinách7,00
Natívne brucho v dvoch rovinách6,00
KONTRASTNÉ VYŠETRENIA
Bronchografia v dvoch rovinách, vrátane podania kontrastu s skiaskopií21,00
Kontrastné vyšetrenie pažeráka - samostatný výkon s skiaskopií28,00
Kontrastné vyšetrenie horného tráviaceho traktu, GER+WS test s skiaskopií51,00
USG VYŠETRENIA
USG hornej oblasti brucha (pečeň, žlčník, slezina) 17,00
USG vyšetrenie ženskej panvy 10,00
USG krku, štítna žľaza, hrtan, slinné žľazy 11,00
USG močového mechúra a orgánov mužskej panvy10,00
USG vyšetrenie jedného orgánu6,00
Vyšetrenie skróta, semenníkov a nadsemeníkov10,00
Vyšetrenie oboch prsníkov, axíl a regionálnych lymfatických uzlín 15,00

Funkčná diagnostika dýchania

Výkony nad rámec úhrad od zdravotných poisťovní

POPIS VÝKONUCena v €
Vyšetrenie – FENO 10,00

Výkony štandardne hradené poisťovňou, ktoré si pacient môže uhradiť na vlastnú žiadosť

POPIS VÝKONU Cena v €
KPO v kľude7,90
BPT fyzickou námahou + BDT 26,90
BPT farmakologicky 24,90
Bronchodilatačný test 24,90
BPT fyzickou námahou 9,90
Vyšetrenie v bodyplatyzmografickej kabíne 24,80
Vvšetrenie difúznej pľúcnej kapacity21,80
Impulzná oscilometria 7,00