Politika kvality

Hlavným cieľom Národného ústavu detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. Dolný Smokovec je prostredníctvom poskytovania kvalitnej zdravotnej starostlivosti dosiahnuť uznanie našich pacientov a všetkých zainteresovaných strán. V snahe naplniť hlavný cieľ našej organizácie sa vedenie ústavu zaviazalo k tejto politike kvality.

Účel a strategické smerovanie NÚDTaRCH, n.o. Dolný Smokovec

NÚDTaRCH, n.o. Dolný Smokovec analyzuje všetky interné a externé záležitosti, ktoré majú vplyv na jeho účel a strategické smerovanie. Hlavným účelom a strategickým smerovaním je poskytovanie kvalitnej špecializovanej zdravotnej starostlivosti, vykonávanie diagnostiky a liečby v oblasti detskej tuberkulózy a respiračných chorôb.

Ciele kvality

NÚDTaRCH, n.o. Dolný Smokovec analyzuje potreby a očakávania všetkých zainteresovaných strán a na ich splnenie definuje ciele kvality tak, aby bol systém manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015 udržiavaný a trvalo zlepšovaný prostredníctvom dosahovania výsledkov procesov a v zhode s požiadavkami na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v oblasti detskej tuberkulózy a respiračných chorôb.

Splnenie aplikovateľných požiadaviek

NÚDTaRCH, n.o. Dolný Smokovec implementoval, udržiava a trvalo zlepšuje systém manažérstva kvality podľa požiadaviek normy ISO 9001:2015. Všetky aplikovateľné požiadavky plní podľa potrieb a očakávaní zainteresovaných strán a dodržiava všetky ďalšie aplikovateľné požiadavky vyplývajúce z legislatívnych predpisov a nariadení.

Trvalé zlepšovanie

Neustále zlepšovanie procesov poskytovania zdravotnej strarostlivosti je východiskom k dlhodobej ekonomickej a sociálnej prosperite. Do našich procesov zapájame všetky zainteresované strany. Naprieč celou organizáciou kladieme dôraz na neustále sledovanie, vyhodnocovanie a optimalizáciu činností, na predchádzanie nedostatkom a odstraňovanie ich príčin.

Dolný Smokovec, 20.04.2018

                                                                                                                                                                                                                     Ing. Miroslava Mištunová, PhD., MPH

                                                                                                                                                                                                                                               riaditeľka