Klinika detskej tuberkulózy a respiračných chorôb JLF UK a Národného ústavu detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n. o. DolnýSmokovec

      1.júna 2010 bola Zmluvou o praktickej výučbe a o zriadení výučbových pracovísk – kliník v zdravotníckom zariadení v ústave zriadená Klinika detskej tuberkulózy a respiračných chorôb JLF UK a Šrobárovho ústavu detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n. o., v Dolnom Smokovci, ktorá sa takpripojila k ďalším vedecko-pedagogickým pracoviskám fakulty.

      V rámci pregraduálneho štúdia prichádzajú na kliniku študenti 6. ročníka v skupinách na týždennú predštátnicovú prax. Od akademického roka 2012/2013 sa k nim pridali aj študenti s anglickým vyučovacím jazykom. Úvod praxe je venovaný teórii, študentom sú prezentované nosné témy z respirológie, ale aj z diagnostiky a liečby, s dôrazom na témy obsiahnuté v štátnicových otázkach. Na teoretickú časť nadväzuje praktická časť praxe, ktorú študenti absolvujú na lôžkových oddeleniach ústavu a jednotlivých oddeleniach SVaLZ. Na lôžkových oddeleniach študenti absolvujú odbery biologického materiálu, na oddeleniach SVaLZ absolvujú prax pri sonografickom vyšetrení a zavádzaní ph-metrických sond do ezofágu v rámci vyšetrenia GER, prax na oddelení funkčnej diagnostiky dýchania, endoskopickom oddelení (bronchologické pracovisko) i fyziatricko-rehabilitačnom oddelení.

      Ďalšia činnosť kliniky je zameraná na vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v rámci postgraduálneho vzdelávania. Od  roku 2011 sa na klinike realizuje výučba lekárov v akreditovanom špecializačnom študijnom programe Pediatrická pneumológia a ftizeológia. Klinika sa podieľa na ďalšom vzdelávaní a profesionálnom raste lekárov a ostatných zdravotníckych pracovníkov aj organizovaním a spoluorganizovaním odborných a vedeckých podujatí. Každoročne sa koná medzinárodná konferencia Slovensko-Poľské Vojtekove – Rudnikove dni so zameraním na pediatrickú pneumológiu a imunoalergológiu. Takisto sa každoročne koná Pracovný seminár kliniky. Na týchto podujatiach majú svoj priestor okrem erudovaných odborníkov aj mladí lekári a študenti doktorandského štúdia. Klinika sa zapája aj do riešenia projektov. Klinika spolupracuje s Istytutomgruzlicy i chorobpluc v Rabke v Poľsku, ako aj Grodnovskou oblastnou detskou klinickou nemocnicou v Grodne v Bielorusku.