História

2017

 • Správna rada ŠÚDTaRCH, n.o. Dolný Smokovec na svojom riadnom zasadnutí konanom dňa 4.7.2017 uznesením č. 02/39/2017 schválila zmenu názvu zdravotníckeho zariadenia Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. Dolný Smokovec na: „Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. Dolný Smokovec“ s účinnosťou od 1.8.2017.

2013

 • V rámci praxe prichádzajú aj študenti s anglickým vyučovacím jazykom.

2011

 • V rámci pregraduálneho štúdia prichádzajú na kliniku slovenskí študenti 6. ročníka v skupinách na týždennú predštátnicovú prax.

2010

 • zriadená Klinika detskej tuberkulózy a respiračných chorôb JLF UK a Šrobárovho ústavu detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n. o., v Dolnom Smokovci

2009

 • Rozšírili sme činnosť o poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore jednodňová detská chirurgia
 • Stali sme sa držiteľom certifikátu kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2008

2006

 • Ústav získal certifikát kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2001

2005

 • Otvorenie nového liečebného pavilónu

2004

 • Transformácia štátneho zariadenia na neziskovú organizáciu

2003

 • Ústav sa stáva detašovaným pracoviskom Kliniky detí a dorastu JLF UK v Martine pre praktickú výučbu študentov

2001

 • Otvorenie Pavilónu pre matku a dieťa v Hornom Smokovci

2000

 • Ústav získal právne postavenie vysokošpecializovaného odborného ústavu

1984-2000

 • Reprofilizácia činnosti ústavu:
  – zrušenie ortopedického oddelenia
  – vznik oddelení na liečbu nešpecifických ochorení DC
  – zriadenie Jednotky intenzívnej starostlivosti
  – zriadenie oddelenia funkčnej diagnostiky, imunologického a bronchologického pracoviska

1960

 • Ústav disponuje 410 posteľami, má 6 oddelení v 4 budovách

1949-1950

 • základná školská výučba+ výučba v materskej škole

1946-1951

 • Otvorenie filiálky v Považskom Podhradí a kúpeľoch Číž

1945

 • Zriadené oddelenie dojčiat

1940-1942

 • Zriadenie filiálok v Hornom Smokovci

1934

 • Chirurgická liečba pľúcnej i mimopľúcnej TBC

1932

 • Otvorené 2 nové budovy: liečebná a hospodárska

1922

 • Do ústavu prichádza 1. slovenská lekárka MUDr. Mária Bellová Liečebný komplex tvoria 4 budovy: Štúr, Kollár, Mudroň a Bottove domy

1921

 • Otvorenie chirurgického oddelenia

1920

 • Vznik Štátneho Šrobárovho liečebného ústavu
  -bolo prijatých prvých 25 detí s tuberkulózou

1919

 • pozemky a budova prechádza do vlastníctva štátnej správy

1918

 • vojenská liečebňa tuberkulózy

1882

 • výstavba kúpeľov na pozemkoch dnešného Dolného Smokovca stavba chaty