O ÚSTAVE

Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb Dolný Smokovec

Zdravotnícke zariadenie je určené pre deti vo veku 0 – 18 rokov + 364 dní. Dieťa môže byť prijaté na pobyt na základe odporúčania praktického lekára pre deti a dorast alebo odborného lekára – pneumológa, alergológa, oftalmológa, v ktorého starostlivosti dieťa je, alebo aj formou prekladu z iného zdravotníckeho zariadenia. Návrh na diagnosticko-liečebný pobyt (návrh nájdete tu) sa po vyplnení zasiela poštou priamo na adresu ústavu.

Dĺžka pobytu závisí od zdravotného stavu pacienta, určuje ju primár oddelenia.

Indikáciou na vyšetrenie resp.  liečbu v našom zdravotníckom zariadení sú všetky recidivujúce a chronické ochorenia dýchacích ciest či už vrodené alebo získané, špecifické alebo nešpecifické ochorenia dýchacích ciest na podklade imunoalergickom alebo genetickom. Sú to napríklad tieto:

 • bronchiálna (priedušková) astma alergického i nealergického pôvodu,
 • obštrukčná a neobštrukčná bronchitída (zápal priedušiek),
 • pneumónia (zápal pľúc),
 • tuberkulóza (pľúcna i mimopľúcna),
 • laryngitída (zápal hrtana),
 • tracheitída (zápal priedušnice),
 • opakované infekcie horných dýchacích ciest,
 • alergická rinitída (alergická nádcha),
 • atopická dermatitída (kožný ekzém),
 • gastroezofageálny reflux (GER),
 • cystická fibróza,
 • poruchy imunity,
 • iné ochorenia dýchacích ciest a pľúc.

Podľa platných zákonov je zdravotná starostlivosť poskytovaná na základe povinného zdravotného poistenia bezplatná. Ústav má zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami v rámci SR. Podľa platnej legislatívy s účinnosťou od 01.09.2006 (zákon č. 577/2004, v znení nariadenia vlády SR č. 65/2005 a v znení nariadenia vlády SR č. 485/2006 Z.z.) služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti platí len sprievodca dieťaťa podľa platného cenníka.

Lôžková starostlivosť

NÚDTaRCH, n.o. Dolný Smokovec je členený na 6 oddelení  a jednotku intenzívnej starostlivosti. Deti sú na oddelenia umiestňované podľa veku.

Oddelenie pre špecifické pľúcne i mimopľúcne ochorenia (tuberkulóza) má svoj samostatný režim a je izolované od ostatných oddelení.

Denný režim pacientov na oddeleniach je prispôsobený vekovému zloženiu pacientov. Zdravotnícku starostlivosť na každom oddelení zabezpečuje lekár oddelenia v spolupráci s primárom. Organizačne sa na chode oddelenia spolu podieľajú vedúce sestry primariátov a námestníčka pre ošetrovateľstvo. Služby lekárov a sestier na oddeleniach sú zabezpečené v nepretržitej 24 hodinovej prevádzke.
Na starostlivosti o pacientov sa okrem zdravotníckeho personálu podieľajú u detí predškolského veku aj učiteľky materskej školy a u školákov učitelia základnej školy a vychovávatelia.

Hospitalizácia

V NÚDTaRCH, n.o. Dolný Smokovec je možné hospitalizovať pacientov od narodenia do dovŕšenia 19. roku života. Hospitalizácia je vhodná pre realizáciu všetkých potrebných vyšetrení pre stanovenie diagnózy a potrebnej liečby a to ako u novo diagnostikovaných ochorení, tak i pre overenie zdravotného stavu skôr diagnostikovaného pacienta. Pacient môže byť prijatý iba na základe liečebného návrhu alebo žiadosti o preloženie z iného zdravotného zariadenia. Viac informácii nájdete v sekcii Na stahnutie

Na starostlivosti o pacienta sa podieľa erudovaný tím zložený z lekárov, sestier, fyzioterapeutov, ďalších zdravotníckych  pracovníkov, pedagógov, psychológa, asistentov výživy. Ak to zdravotný stav dovolí, dieťa sa zúčastňuje sa sprievodnom programe, vychádzok do okolia, výletov, športových a kultúrnych aktivít.

Pacienti počas pobytu navštevujú materskú alebo základnú školu a školský klub. Viac o aktivitách školy nájdete na ich webovej stránke 
Pacienti majú zabezpečenú päťkrát denne stravu, ktorá vychádza z kalorických a liečebných potrieb každého pacienta.

Deti je možné hospitalizovať s jedným z jeho rodičou alebo iným sprievodcom. V ponuke je niekoľko typov ubytovania rôznej ceny a kvality viď Cenník služieb, kde nájdete aj  ponuku  diagnosticko-liečebných výkonov, ktoré môžu byť realizované nad rámec zdravotného poistenia.

Informácie o možnostiach hospitalizácie dieťaťa Vám poskytnú v prijímacej kancelárii: tel. 052/4412 120

Pokyny a informácie potrebné pre nástup dieťaťa na liečebný pobyt

Doklady pri nástupe:

pozvánka podpísaná rodičom alebo zákonným zástupcom dieťaťa, občiansky preukaz jedného z rodičov, preukaz poistenca – dieťaťa, potvrdenie ošetrujúceho lekára dieťaťa o absencii infekčných ochorení – potvrdenie nesmie byť staršie ako 5 dní, opis posledného školského vysvedčenia alebo potvrdenie ZŠ o prospechu – len počas školského roka.

Vybavenie dieťaťa počas pobytu:

hygienické potreby, školské potreby. Deti predškolského veku: farebné papiere, výkresy, farbičky, plastelína, vrchné ošatenie-primerané ročnému obdobiu, prezúvky, plavky, šiltovka, slnečné okuliare, opaľovací krém, krátke nohavice v lete, v zime: rukavice, šál, čiapku, otepľovačky – všetky veci označené menom dieťaťa. Deti školského veku (nad 6 rokov) – všetko ošatenie a obuv primerané ročnému obdobiu, prezuvky, plavky, župan, v lete: šiltovka, krém na opaľovanie, slnečné okuliare.

Upozornenie pre rodičov:

 • dieťaťu nedávajte cenné veci (napr. notebook, Playstation, MP3, MP4 prehrávač a pod.) a šperky, ani väčší obnos peňazí
 • na liečenie môžu nastúpiť len deti, ktoré neboli v poslednom mesiaci v kontakte s infekčnými ochoreniami
 • prosím prineste so sebou, pokiaľ je možné, posledné laboratórne vyšetrenia, najmä imunologické a alergologické (nie je podmienka – len v prípade, ak boli realizované)

Pobytový poriadok

 

Dovoľujeme si Vás požiadať o dodržiavanie liečebného režimu, ktorého zmyslom je presné stanovenie diagnózy s následným úsilím prinavrátenia a upevnenia zdravia a obohatenia o nezabudnuteľné zážitky počas pobytu v našom zariadení.

Režim dňa

Čas

Činnosť

Zodpovedá

06:30 – 07:00

Budíček

sestra

06:30 – 07:15

Ranná hygiena, odber biolog. materiálu

sestra

07:15 – 07:30

Podávanie liekov

sestra

07:30 – 08:00

Raňajky

sestra, nutričný terapeut

08:00 – 09:30

Konziliárne vyšetrenia, vizita, rehabilitácia

sestra, lekár, fyzioterapeut

08:50 – 12:10

Škola

pedagóg

09:30 – 10:00

Desiata

sestra, nutričný terapeut

11:30 – 13:00

Obed, podávanie liekov

sestra, nutričný terapeut

13:00 – 15:30

Popoludňajší odpočinok, školský klub

sestra, pedagóg

15:30 – 16:00

Olovrant

sestra, nutričný terapeut

16:00 – 18:00

Malá vizita – akútne chorí pacienti

sestra, lekár

16:00 – 17:15

Školský klub

pedagóg

17:00 – 1730

Sesterská vizita

sestra

17:30 – 18:00

Večera

sestra, nutričný terapeut

18:00 – 18:30

Podávanie liekov

sestra

18:30 – 20:00

Večerná hygiena, sprchovanie, príprava na spánok

sestra

20:00 – 21:00

Nočný kľud

sestra

Telefonické informácie o zdravotnom stave pacienta:

Informáciu podáva primár oddelenia alebo ošetrujúci lekár – telefonicky v čase: 13,00 – 14,30 hod.
Ak chcete hovoriť s Vašim dieťaťom telefonicky cez ústredňu ústavu (052/ 44 12 111) denne v čase 16,00 – 19.00 hod. 

Návštevy

Návšteva je možná na základe súhlasu ošetrujúceho lekára, alebo službukonajúcej sestry. Návštevné hodiny sú doporučené denne v pracovných dňoch čase od 15:00 do 17:30 hod. V dňoch pracovného pokoja od 08:00 do 17:30 hod. Návšteva klienta je možná v priestoroch liečebne a areálu, v prípade, že je záujem opustiť s dieťaťom areál liečebne je nutné túto skutočnosť dohodnúť so službukonajúcim personálom. V takomto prípade si dieťa môže rodič, zákonný zástupca, alebo osoba, ktorej návštevu povolil zákonný zástupca, vyzdvihnúť na oddelení, pričom prevzatie dieťaťa sa zapisuje do dekurzu, kde sa preberajúca osoba podpíše. Pri návrate dieťaťa na oddelenie je nutné zapísať čas a podpis osoby, ktorá dieťa odovzdáva. V prípade úrazu, alebo iných ťažkostí (napr. zažívacích) je nutné túto skutočnosť uviesť do záznamu. U klientov nad 18 rokov je nutné, aby bol tento oboznámený s pobytovým poriadkom a rozsahom pohybu v rámci areálu a okolia ústavu. Vychádzka nad stanovený čas môže byť individuálne dohodnutá s ošetrujúcim lekárom,

Pobyt so sprievodcom

Sprevádzajúca osoba je povinná počas liečebného pobytu rešpektovať pobytový poriadok. Zmyslom pobytu sprevádzajúcej osoby je získať návyky pre starostlivosť o dieťa, ktoré je nutné dodržiavať aj v domácom prostredí. Sprevádzajúca osoba zodpovedá za bezpečnosť dieťaťa, včasnú účasť na vyšetrovacích a liečebných úkonoch. Sprievodca je povinný vo zvýšenej miere dodržiavať osobnú hygienu a starať sa o hygienu sprevádzaného dieťaťa, udržiavať poriadok a čistotu na pridelenej izbe a využívaných priestoroch. Nie je povolené skladovanie väčšieho množstva potravín. Pri stravovaní je povinný sprevádzať dieťa do jedálne a dbať o to, aby dieťa konzumovalo len stravu jemu určenú – príslušnú diétu. Nie je povolená výmena stravy medzi sprievodcom a dieťaťom z dôvodu nedodržania kalorickej a výživovej hodnoty stravy. V priestoroch jedálne nie je povolená konzumácia vlastnej stravy.
Konzumovanie stravy mimo ústavu je zakázané, je nutné brať ohľad na vznik možných zažívacích ťažkostí z dôvodu nemožnosti dodržania hygienických parametrov zariadení verejného stravovania. Porušenie zákazu konzumácie potravín mimo ústavu bude považované za porušenie liečebného poriadku s následkom možného ukončenia liečenia.

Pri preklade dieťaťa na JIS-ku, ostáva sprevádzajúca osoba v pridelenej izbe a návšteva dieťaťa bude individuálne dohodnutá s ošetrujúcim lekárom JIS-ky. Sprievodca dieťaťa zodpovedá za inventár pridelenej izby v prípade poškodenia je povinný túto skutočnosť okamžite nahlásiť na príslušnom oddelení. V prípade vzniku škôd na inventári si ústav ich náhradu bude nárokovať. Ústav si vyhradzuje právo vstupu na pridelenú izbu za účelom kontroly zdravotného stavu dieťaťa, upratovania a údržbárskych zásahov. Ubytované osoby sú povinné dodržiavať požiarne predpisy určené riaditeľom ústavu. Pri zmene sprievodcu dieťaťa počas hospitalizácie je nutné túto skutočnosť nahlásiť ošetrujúcemu lekárovi. Pri hospitalizácií viacerých súrodencov je možné zabezpečiť pobyt len jednej sprevádzajúcej osoby. Pobyt ďalších osôb na pridelenej izbe nie je povolený, porušenie tohto zákazu je považované za porušenie liečebného poriadku s následkom ukončenia hospitalizácie sprievodcovi. Pri ukončení pobytu je sprievodca povinný odovzdať kľúče na príslušnom oddelení.

Záujmová činnosť 

Je riešená v spolupráci so základnou školou  počas dní pracovného pokoja je záujmová činnosť riešená zdravotníckym personálom. Vychádzky s deťmi sú realizované vychovávateľmi – zamestnanci školy len po vytýčených trasách. Vychádzky, ktoré zabezpečuje škola a majú charakter výletov sú včas koordinované s príslušným oddelením, ktoré určí skladbu detí a obmedzenia súvisiace so zdravotným stavom dieťaťa. Pri návštevách okolia liečebne a prípadných nákupoch v obchodoch je dozorujúca osoba zodpovedná za obsah nákupov. T.z. nie je možné povoliť deťom nákup alkoholu, cigariet a podobne.

Základná a materská škola pri NUDTaRCH, n.o. Dolný Smokovec: škola zabezpečuje výchovno – vzdelávací proces na 3 úsekoch – ZŠ, MŠ a ŠKD.

V objektoch a areáli ústavu je zakázané fajčiť, požívať alkoholické nápoje a iné omamné prostriedky

Nadštandardné izby

 

Pre vyšší konfort Vášho pobytu u nás sme pripravili ponuku nadštandardne vybavených izieb

Úhrady službieb, ktoré súvisia s poskytovanou ústavnou starostlivosťou, platí len sprievodca dieťaťa:

Podľa platnej legislatívy s účinnosťou od 01.09.2006 (zákon č. 577/2004, v znení nariadenia vlády SR č. 65/2005 a v znení nariadenia vlády SR č. 485/2006 Z.z.) služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej platí len doprovod dieťaťa podľa priloženého cenníka.

Možnosti ubytovacích kapacít podľa kategórií:

Kategória A: Štandardné vybavenie+ vlastné sociálne zariadenie, TV, kuchynkaKategória B1: Štandardné vybavenie+ vlastné sociálne zariadenie pre 2 izby, TV, spoločná kuchynka pre 2 izbyKategória B2: Štandardné vybavenie+ vlastné sociálne zariadenie, TV, spoločná kuchynka pre oddelenieKategória C1: Štandardné vybavenie + sociálne zariadenie pre 5 izieb, TV, spoločná kuchynka pre 5 iziebKategória C2: Štandardné vybavenie + sociálne zariadenie pre oddelenie, TV, spoločná kuchynka pre oddelenieKategória D: Štandardné vybavenie + sociálne zariadenie pre oddelenie

Ambulantná starostlivosť

Pri Národnom ústave detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. Dolný Smokovec sú zriadené nasledovné ambulancie:

Pneumologicko-ftizeologická ambulancia

Pneumoftizeologická ambulancia pri Národnom ústave detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. Dolný Smokovec poskytuje ambulantnú starostlivosť pre pacientov s ochoreniami dolných dýchacích ciest akými sú najčastejšie recidivujúc e bronchitídy, tracheitídy, pneumónie, intersticiálne pľúcne procesy, bronchiektázie či protrahovaný kašeľ. Poskytujeme konziliárne služby pre pacientov s rôznymi menej častými rtg či CT nálezmi ako sú nodulárne či granulomatózne procesy, ako napr. sarkoidóza pľúc. V ambulancii sa venujeme aj problematike tuberkulózy a intenzívne sa staráme o deti s komplikáciami po BCG vakcinácii.

Vyšetrenia v ambulancii sú komplexné a zahŕňajú kompletné krvné vyšetrenia, funkčné vyšetrenie dýchania, RTG alebo CT vyšetrenie pľúc ai. V prípade potreby je možné realizovať následnú starostlivosť aj na lôžku cestou hospitalizácie. U pacientov s komplikáciami po BCG vakcinácii zabezpečujeme spolu s oddelením jednodňovej chirurgie v prípade potreby aj operačné riešenie a následné pooperačné sledovanie.

Ústav má dlhoročnú tradíciu v diagnostike ochorení dýchacích ciest, ku ktorým patrí aj cystická fibróza.  Veľký význam u pacientov s touto diagnózou má intenzívna denná rehabilitácia a naše zdravotnícke zariadenie je Centrom pre rehabilitáciu detí s cystickou fibrózou od r. 1998

Od r. 2011 – 2012 sme sa stali aj Centrom cystickej fibrózy a poskytujeme komplexnú starostlivosť pre týchto pacientov – od diagnostiky cez liečbu, intenzívnu rehabilitáciu a následné sledovanie zdravotného stavu a vývoja ochorenia. Na zabezpečenia tejto starostlivosti máme k dispozícii celý kvalifikovaný tím.

Starostlivosť je poskytovaná ambulantnou cestou v ambulancii cystickej fibrózy. Všetci pacienti s touto diagnózou, vrátane pacientov z ostatných Centier cystickej fibrózy na Slovensku, majú možnosť absolvovať 2-týždňový rehabilitačný pobyt. V jednom termíne môžu pobyt absolvovať 2 pacienti s cystickou fibrózou, pričom ubytovanie, stravovanie aj rehabiltačná starostlivosť sú riešené tak, aby sa títo pacienti nestretali a nedošlo ku ich vzájomnému ohrozeniu pri ev. osídlení Burkholderiou. Pobyt je zameraný na kontrolu realizovanej rehabilitácie u týchto pacientov, odstránenie chybných stereotypov a zaučenie do nových metód. Keďže dennodenná rehabilitácia je pre pacienta s CF nevyhnutnou pre stabilizáciu pľúcneho ochorenia a tým kľúčom ku zvýšeniu kvality a predĺženiu života týchto detí, mala by rehabilitáca pod vedením vyškolených pracovníkov byť pravidelnou súčasťou ich liečebného programu.

 

Imunoalergologická ambulancia

Meniaci sa životný štýl a znečistenie životného prostredia sú pravdepodobne najdôležitejšími etiologickými faktormi prevalencie výskytu alergie v populácii. V priebehu 20. storočia za necelých 100 rokov stúpla v ľudskej populácii prevalencia alergie z 1% na 15-40 %. Zmeny v životnom prostredí sú tým faktorom, ktorý v spúšťaní alergií začína prevládať nad prirodzenou penetráciou alergických génov v populácii. Predpokladá sa, že v roku 2015 bude každý druhý Európan trpieť nejakou formou alergie.

K rizikovým faktorom, ktoré zvyšujú riziko vzniku alergie v detskom veku patria mužské pohlavie, prekonanie niektorých respiračných vírusových ochorení vo včasnom detskom veku, znečistenie ovzdušia, fajčenie v rodine, nedojčené deti alebo masívna expozícia alergénom alebo tabakovému dymu. Najčastejšími vyvolávateľmi alergií v našom klimatickom pásme sú inhalačné alergény. Okrem inhalačných alergénov sú často veľmi závažné a život ohrozujúce alergie na hmyz, potravinové alergie. Práve výskyt a liečba alergických ochorení a porúch imunity je v popredí záujmu imunoalergológov.

Imunoalergologická ambulancia sa zameriava na diagnostiku a liečbu alergických ochorení dýchacieho ústrojenstva / alergická nádcha a bronchiálna astma / kožných a potravinových alergií.
Mimo peľovej sezóny sa vykonávajú kožné prick testy. U diagnostikovaných alergikov má význam len kontinuálna liečba a režimové opatrenia počas trvania alergénovej sezóny, ktorú v individuálnych prípadoch aj mimo sezóny dopĺňa špecifická alergénová imunoterapia. Nemenej dôležitou súčasťou je diagnostika a liečba porúch imunity.
Na diagnostiku a liečbu alergických ochorení a porúch imunity využívame laboratórne metodiky nášho ústavu a odd. funkčnej diagnostiky.
V našej ambulancii liečime detských pacientov od narodenia do dovŕšenia 19 rokov podľa objednania.

Ambulancia telovýchovného lekárstva

Ambulancia telovýchovného lekárstva je tu pre všetkých, ktorí chcú žiť a športovať zdravo a bez rizika. Radi vyšetríme všetkých klientov v detskom veku – rekreačných, amatérskych aj profesionálnych.

Začíname od diagnostiky všeobecnej a špeciálnej trénovanosti športovcov, ale venujeme sa aj poruchám imunity, alergiám, bronchiálnej astme, či chronickej únave u športovcov. Radi Vám pomôžeme aj v prípade potreby konzultácie pred nástupom do športovej školy, vstupného vyšetrenia pri športovej činnosti a rôznych doplnkových vyšetrení u nás dispenzarizovaných pacientov.

Pracovisko sa zameriava na sledovanie vplyvov pohybovej aktivity  a inaktivity na jednotlivé orgánové systémy ľudského organizmu zdravých, oslabených a chorých osôb. 

Realizujeme odborné vyšetrenia súvisiace s telesnou výchovou a športom pre športové kluby aj jednotlivcov pre deti a dorast do nedovŕšených 19 rokov. V rámci ambulantnej diagnostiky sa venujeme problematike fyziológie a genetiky telesnej záťaže, športového tréningu, výživy a regenerácie. Riešime ucelenú problematiku zdravia a športu so zohľadnením možných rizík a benefitov pravidelnej pohybovej aktivity aj pre prevenciu najbežnejších civilizačných ochorení.

Do náplne práce ambulancie patrí stanovenie diagnózy na základe podrobnej anamnézy (osobnej, rodinnej, športovej, alergickej) a zrealizovaných vyšetrení.

Vyšetrenie je realizované  nasledujúcimi spôsobmi:

 • komplexné vyšetrenie všetkých orgánových systémov,
 • základné antropometrické vyšetrenia (výška, hmotnosť, BMI, SECA mb515),
 • krvný obraz, biochémia – glykémia, bielkoviny, urea, kreatinín, kyselina močová, AST, ALT, ALP, CRP, ionogram, ASLO, RF, Ca, vitamín D, Fes, feritín, kreatinkináza,
 • vyšetrenie moču chemicky a sediment, TT, TN,
 • spirometrické vyšetrenie (vitálna kapacita pľúc, úsilný výdych),
 • vyšetrenie tlaku krvi, EKG a pulzovej frekvencie (v pokoji a pri fyzikálne definovanej
  záťaži) – ergometer – bicykel,
 • spiroergometria – zhodnotenie úrovne trénovanosti, určenie aeróbneho
  a anaeróbneho prahu a tréningových zón na ergometrii,
 • laktátová krivka,
 • vyhodnotenie spôsobilosti na vykonávanie príslušného športu telovýchovným
  lekárom.

Preventívna telovýchovno-lekárska prehliadka vám poskytne informácie o tom, ako pracuje organizmus vášho dieťaťa v záťaži. Odporúčame absolvovať prehliadku ak ste aktívny alebo rekreačný športovec, ak  sa pripravujete na preteky (hoci aj amatérske) alebo ak športujete len sám pre svoje zdravie. Naše pracovisko spĺňa všetky požiadavky akreditácie a pripravilo pre Vás ponuku prehliadok v zmysle nového Zákona o športe (Zákon 440/2015 Z.z.).

Naše benefity sú:

 • nadštandardná starostlivosť,
 • prívetivý a vzdelaný personál,
 • príjemné prostredie,
 • moderné prístrojové vybavenie,
 • množstvo ďalších špecializovaných vyšetrení zameraných na alergiu, bronchiálnu astmu a imunitu,
 • špecializované laboratórne vyšetrenia krvi, zamerané na potravinové alergie, kde sa vyšetruje široké spektrum možných alergénov, neznášanlivosti potravín, ktoré následne môžu negatívne ovplyvniť ako aj zdravie, tak športový výkon.

Pacientov zdravotnej poisťovne Dôvera a Union ošetrujeme len na priamu platbu.

Ambulancia má zmluvu so VŠZP.

Cenník všetkých hradených výkonov je na webovej stránke ústavu: www.nudtarch.sk

Dermatovenerologická ambulancia

Ambulancia zabezpečuje diagnostiku, liečbu, dispenzarizáciu a prevenciu širokého spektra kožných ochorení u detí a dospelých.

Zameriava sa na:

 • dermatoskopiu – vyšetrenie a dispenzarizácia pacientov so syndrómom dysplastických a kongenitálnych névov,
 • odborné konzultácie pre pacientov odoslaných obvodným lekárom,
 • konziliárne vyšetrenia hospitalizovaných pacientov,
 • diagnostiku a liečbu ochorení ako atopický ekzém, seboroická dermatitída,
 • rôzne typy akné, urtikárie,
 • bakteriálne a vírusové infekcie kože a pod.

Výskyt nádorových premien pigmentových névov, ale i iných kožných zmien za ostatné roky prudko stúpa. Základom liečby sú však včasný záchyt a dostatočne radikálna chirurgická intervencia, ktorú ponúkame aj priamo v našej chirurgickej ambulancii

Ambulancia klinickej psychológie poskytuje hospitalizovaným deťom a ich rodinám:

 • diagnostiku psychického vývinu u detí od najútlejšieho veku, psychologickú diagnostiku intelektových, kognitívnych schopností a osobnosti detí a dospievajúcich (od 0 – 19 rokov), najmä s ohľadom na diferenciálnu diagnostiku rôznych psychosomatických ochorení a neurologických ochorení,
 • rieši problémy detskej úzkosti, strachu, porúch spánku, ťažkosti s enurézou a enkoprézou, problémy s učením a so školou,
 • poskytuje vývojovú diagnostiku deťom s rizikovým vývinom, na základe ktorej je dieťaťu vypracovaný konkrétny stimulačný program – určené predčasne narodeným deťom, s nízkou pôrodnou váhou, s rizikovými faktormi vývoja vo veku 0 – 3 roky,
 • poskytovanie krízovej intervencie pre rodičov v krízových situáciách, výchovné poradenstvo pre rodičov.

Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky

Pod SVaLZ zahŕňame širokú škálu jednotlivých pracovísk, ktoré na základe ordinácie ošetrujúceho lekára vykonajú požadovaný diagnostický alebo liečebný výkon. Všetky tieto výkony sú hradené podľa pravidiel poisťovne. Okrem týchto výkonov môžeme urobiť, ak to požadujete, aj výkon, ktorý je nad rámec zdravotného poistenia.

Program cystickej fibrózy

Cystická fibróza je závažné atosomálne-recesívne dedičné ochorenie, podstatou ktorého je dysfunkcia exokinných žliaz. Prejavuje sa opakovanými infekciami dýchacích ciest, neprospievaním, vysokým obsahom solí v pote a u 98% dospelých mužov neplodnosťou. Gén spôsobujúci cystickú fibrózu bol izolovaný na dlhom ramienku chromozómu 7. Liečba ochorenia pozostáva z kombinácie fyzikálnych metód, adekvátnej antibiotickej terapie a suplementácie enzýmovej a stopových prvkov. Liečebná rehabilitácia je každodennou súčasťou komplexnej starostlivosti o pacienta s cystickou fibrózou.

Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n. o.  Dolný Smokovec je celoslovenským centrom fyzioterapie pre detských pacientov s cystickou fibrózou.

Fyzioterapeutický pobyt pre pacientov s cystickou fibrózou:
Liečebný pobyt pre pacientov s cystickou fibrózou sa zaviedol v našom zariadení vo februári 1998. Cieľom bola pravidelná kontrola a manažovanie fyzioterapie. Dodnes sa dieťa s cystickou fibrózou učí v priebehu pobytu o seba postarať, naučí sa správne inhalovať, zdokonalí sa v respiračnej fyzioterapii, dokáže si kontrolovať svoj zdravotný stav.

Pacient s jedným z rodičov je prijatý na 12 – dňový pobyt.

So sebou je potrebné si priniesť :

 • vlastný inhalátor a nebulizátor s inhalačnými liekmi
 • vlastný flutter, kornet, PEP – masku
 • vlastné fúkacie hračky – fixky, fajky, bublifuk
 • nosnú sprchu
 • ďalšie dychové pomôcky, ktoré používa dieťa doma

Preferujeme individuálny prístup fyzioterapeutiek. Tieto ovládajú všetky postupy, ktoré sú v celej Európe bežne praktizované. Modernú hrudníkovú fyzioterapiu naučia vykonávať pacienta alebo rodiča. Fyzioterapia sa vykonáva raz alebo dvakrát denne a je plne prispôsobená potrebám a možnostiam pacienta a rodiny. Ak má rodina záujem, sú možné pravidelné konzultácie s lekárom, diétnou sestrou a prípadne aj s pedagogickým pracovníkom, ale dieťa školu počas pobytu nenavštevuje. V závere pobytu fyzioterapeut skontroluje a prípadne ešte poopraví nedostatky pri vykonávaní fyzikálnej liečby a cvičenia.

Jednodňová detská chirurgia

Prirodzeným prostredím pre každé dieťa je jeho domov a rodina. Nemocnica predstavuje pre dieťa cudzie stresujúce prostredie, preto je logická snaha pobyt v nemocnici skrátiť na minimum. Skorý návrat do známeho domáceho prostredia je spojený s lepšou toleranciou pooperačných bolestí a priaznivejším pooperačným priebehom. Ideálnym modelom poskytovania zdravotnej starostlivosti pre deti s jednoduchým chirurgickým ochorením, ktoré pooperačne nevyžaduje žiadnu ďalšiu lekársku starostlivosť, je model tzv. jednodňovej chirurgie.

Poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti je aktuálnym trendom vo všetkých vyspelých krajinách. Bezpečné realizovanie operačných výkonov v rámci jednodňovej starostlivosti je možné vďaka dostupnosti moderných anesteziologických techník, diagnostických a operačných metód.
Podmienkou poskytovania kvalitnej a bezpečnej jednodňovej chirurgickej starostlivosti je kvalitné materiálno-technické a personálne vybavenie pracoviska. Medzi pracoviská s potrebným materiálno-technickým a personálnym zázemím poskytujúcim jednodňovú zdravotnú starostlivosť u detí všetkých vekových kategórií patrí aj pracovisko jednodňovej chirurgie v Národnom ústave detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. Dolný Smokovec.
NÚDTaRCH, n.o. Dolný Smokovec je na tento účel vybavený materiálno-technicky (ambulantná časť, operačný trakt, expektačné lôžka, JIS, detské oddelenie) i personálne (odborný garant v odbore detská chirurgia, detský anesteziológ, pediatri, sestry). V priestoroch zariadenia je zároveň prevádzkovaná chirurgická ambulancia pre deti a dorast, ktorá sa komplexne venuje ambulantnej diagnostike, liečbe a konzultačnej činnosti v oblasti detskej chirurgie.
Odborným garantom v odbore detská chirurgia, ktorý zároveň vykonáva ambulantnú aj operačnú liečbu detských pacientov spolu s odborným tímom, je:

doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD. – detský chirurg

Nájdete nás v priestoroch NÚDTaRCH, n.o. Dolný Smokovec .
Objednať sa alebo získať ďalšie informácie môžete na t.č.: 0911 907 906

Aké sú výhody jednodňovej detskej chirurgie?

 • široká škála výkonov,
 • krátke čakacie doby,
 • termíny operácií podľa želania pacienta,
 • vyšší komfort chirurgickej liečby,
 • mimoriadne krátky pobyt v zdravotníckom zariadení (menej ako 24 hodín),
 • menej stresujúce prostredie,
 • minimalizácia rizika vzniku nemocničnej infekcie,
 • minimalizácia pooperačných bolestí,
 • skorý návrat do normálneho života a bežným aktivitám,
 • sprevádzajúca osoba neplatí za hospitalizáciu.

Aké výkony je možné realizovať na pracovisku jednodňovej zdravotnej starostlivosti v našom zdravotníckom zariadení?

Výkony pre deti vo veku 0 – 18 rokov + 364 dní sú v súlade s platným Odborným usmernením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o výkonoch jednodňovej zdravotnej starostlivosti, a to najmä:

 • diagnostické biopsie kože, podkožia a svalov,
 • nekrektómie,
 • drenáž povrchového abscesu,
 • incízia perianálneho abscesu,
 • operačné odstránenie benígnych alebo malígnych útvarov kože a podkožia (preaurikulárne výbežky, pigmentové névy, ateróm, lipóm, fibróm, dermoidná cysta),
 • odstránenie molusiek a bradavíc,
 • operačné odstránenie zarastajúcich nechtov (resekcia a plastika nechtového lôžka),
 • excízia a exstirpácia hemangiómu,
 • excízia a exstirpácia lymfangiómu,
 • exstirpácia a biopsia lymfatickej uzliny,
 • operácia jednoduchej slabinovej prietrže,
 • operácia jednoduchej pupočníkovej prietrže,
 • operácia jednoduchej hydrokély u chlapcov.

Aké sú podmienky zaradenia pacienta na jednodňovú anestéziu?

 • dobrý zdravotný stav,
 • operačný výkon v trvaní do 90 minút – nevyžaduje sa veľká intervencia v oblasti brušnej alebo hrudnej dutiny,
 • nepredpokladá sa závažné krvácanie.

Čo zahŕňa výkon  jednodňovej zdravotnej starostlivosti?

 • komplexné vyšetrenie pacienta,
 • poskytnutie operačného výkonu,
 • poskytnutie anestézie a následné zabezpečenie potrebnej zdravotnej starostlivosti po anestézii,
 • v indikovaných prípadoch odoslanie odobratého biologického materiálu na histologické vyšetrenie,
 • zdravotná starostlivosť v pooperačnom období vrátane rád a poučenia pacienta pred jeho prepustením do domácej starostlivosti,
 • v prípade potreby aj telefonické poskytnutie rady pacientovi po jeho prepustení do domácej starostlivosti.

Sú výkony jednodňovej chirurgie hradené zdravotnými poisťovňami?

VÝKONY SÚ HRADENÉ VŠETKÝMI ZDRAVOTNÝMI POISŤOVŇAMI

Aké sú podmienky prepustenia po výkone jednodňovej zdravotnej starostlivosti?

 • stabilizované životné funkcie,
 • pacient musí byť orientovaný primerane k veku,
 • schopnosť pohybu (pacient musí demonštrovať pohybovú aktivitu primeranú veku),
 • schopnosť prehĺtať tekutiny,
 • neprítomnosť nauzey a zvracania,
 • neprítomnosť dychovej tiesne, laryngeálneho kašľa.

Ako postupovať?

Pacient sa objedná na odborné chirurgické vyšetrenie na ambulancii detskej chirurgie – telefónne číslo 0911 907 906 V určenom termíne absolvuje chirurgické vyšetrenie, v rámci ktorého je pacient informovaný o povahe konkrétneho ochorenia, možnostiach liečby a je naplánovaný konkrétny termín operačného výkonu. Cestou praktického lekára pacient absolvuje pediatrické predoperačné vyšetrenie.

Čo si priniesť so sebou?

 • Výpis zo zdravotnej dokumentácie od svojho obvodného lekára.
 • Platný preukaz poistenca.
 • Občiansky preukaz (rodič).
 • Osobné potreby (pyžamo, prezuvky, župan, … ).
 • Hygienické potreby (vrátane hygienických vreckoviek).
 • Lieky, ktoré pravidelne dieťa užíva.
 • Minerálnu vodu alebo iný nealkoholický nápoj.
 • V prípade, že operačný zákrok bude vyžadovať aj prípadné ďalšie potreby, budete o tom informovaný priamo v ambulancii pri objednávaní.

Ako prebieha deň operácie?

Pacient sa dostaví ráno nalačno do zdravotníckeho zariadenia.
Pacient je vyšetrený anesteziológom a chirurgom, ktorí zhodnotia pediatrické predoperačné vyšetrenie, celkový stav pacienta a lokálny nález. Po prevoze na operačnú sálu je pacient uvedený do celkovej anestézie a je realizovaný samotný operačný výkon. Po operácii je pacient prevezený na izbu, kde je v prítomnosti rodiča pod odborným dohľadom zdravotného personálu. V popoludňajších hodinách po zhodnotení celkového stavu a operovaného miesta v prípade absencie akýchkoľvek ťažkostí je pacient prepustený do ambulantnej starostlivosti.
Pri prepustení je pacient informovaný o spôsobe ošetrovania rany a zásadách následnej domácej starostlivosti a je dohodnutý termín chirurgickej kontroly. V prípade akýchkoľvek ťažkostí pacient zostáva v zdravotníckom zariadení do nasledujúceho dňa.

Ďalšie dôležité informácie:

Ak Vás objednávajúci zdravotník nepoučí inak, od polnoci dieťa nesmie jesť ani piť. Počas operačného zákroku budeme sledovať vitálne funkcie dieťaťa. Zariadenie na sledovanie hladiny kyslíka vo vašej krvi, ktoré sa pripevňuje na prsty vyžaduje, aby nechty rúk boli dobre priesvitné, preto žiadame, aby neboli nalakované, resp. aby boli odstránené umelé nechty. Nenoste so sebou do nemocnice cenné veci ani väčší obnos peňazí. Ak sa z akýchkoľvek dôvodov nemôžete dostaviť na operáciu v určený deň, informujte nás o tom včas, aby sme termín určený prednostne Vám, mohli uvoľniť pre iného pacienta.

Čo na záver?

Využitie možnosti jednodňovej zdravotnej starostlivosti by sa malo zvážiť u všetkých detských pacientov, ktorí spĺňajú vyššie uvedené kritériá, pretože jednodňová detská chirurgia poskytuje detskému pacientovi a jeho rodičom mnohé výhody ako sú vyšší komfort chirurgickej liečby, mimoriadne krátky pobyt v zdravotníckom zariadení (menej ako 24 hodín), menej stresujúce prostredie, minimalizácia rizika vzniku nemocničnej infekcie, minimalizácia pooperačných bolestí a skorý návrat do normálneho života a bežným aktivitám.

 

Pediatrická otolaryngologická ambulancia

Odbor otorinolaryngológia je samostatným chirurgickým odborom. Zaoberá sa diagnostikou, terapiou, prevenciou a rehabilitáciou chorôb uší, nosa a prínosových dutín, hltana, hrtana, pažeráka, slinných žliaz, štítnej žľazy a zmyslového orgánu pre vnímanie čuchu, chute, sluchu a rovnováhy. Vo svojej činnosti využíva konzervatívne, ale aj chirurgické postupy.
V Národnom ústave detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. Dolný Smokovec  poskytujeme komplexné ambulantné ORL vyšetrenie s využitím najmodernejšej endoskopickej techniky a v rámci jednodňovej chirurgie (ORL) realizujeme jednoduché operačné výkony.

V ambulancii štandardne vykonávame:

 • komplexné vyšetrenie uší, nosa a prinosových dutín, dutiny ústnej, hltana, hrtana a krku,
 • vyšetrenie a ošetrenie pacientov s akútnymi a chronickými chorobami v celom ORL orgánovom systéme (bolesť uší, poruchy sluchu, poruchy funkcie sluchovej trubice, akútne a chronické zápaly nosa a prinosových dutín, bolesť v hrdle rôznej etiológie, bolesť hlavy, horúčkovité stavy).
 • preventívne a dispenzárne prehliadky

Vykonávané druhy chirurgických výkonov:

 • endoskopická adenotómia – odstránenie patologicky zväčšenej hltanovej mandle, nesprávne nazývanú „nosná mandľa“, ktorej chorobné zväčšenie exaktne diagnostikujeme flexibilným endoskopom,
 • tonzilektómia – odstránenie podnebných mandlí, pri recidivujúcich alebo chronických zápaloch,
 • tonzilotómia – zmenšenie objemu podnebných mandlí rádiofrekvenčnou metódou, čo je invazívna elektrochirurgia, pri ktorej sa aplikuje vysokofrekvenčný prúd, ktorý indukuje vznik termického poškodenia a tkanivovej nekrózy, ktorá sa vstrebe bez vzniku jazvenia,
 • odstraňovanie drobných tumorov v krčno-ušno-nosovej oblasti.

Tieto chirurgické výkony realizujeme zásadne v celkovej anestézii, čím sa dosiahne optimálny komfort (výrazne sa zníži stres pacienta z chirurgického výkonu, možnosť dôsledného zastavenia krvácania, objektívne zhodnotenie pooperačného výkonu). Nemalou výhodou je možnosť diagnostiky eventuálne následne indikovanej operácie detí priamo v našom zariadení v rámci jednodňovej chirurgie.

Zdravotná starostlivosť je poskytovaná deťom vo veku 0 – 18 rokov + 364 dní, je v súlade s platným Odborným usmernením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o výkonoch jednodňovej zdravotnej starostlivosti a je hradená zo zdravotného poistenia.

Odborným garantom v odbore detská ORL, ktorý  zároveň vykonáva ambulantnú aj operačnú liečbu detských pacientov spolu s odborným tímom je

MUDr. Gabriela Bugová

Nájdete nás v priestoroch NÚDTaRCH, n.o. Dolný Smokovec .
Objednať sa alebo získať ďalšie informácie môžete na t.č.: 0911 907 906

Aké sú výhody jednodňovej ORL?

 • krátke čakacie doby,
 • termíny operácií podľa želania pacienta,
 • vyšší komfort  liečby,
 • mimoriadne krátky pobyt v zdravotníckom zariadení (menej ako 24 hodín),
 • menej stresujúce prostredie,
 • minimalizácia rizika vzniku nemocničnej infekcie,
 • minimalizácia pooperačných bolestí,
 • skorý návrat do normálneho života a bežným aktivitám,
 • sprevádzajúca osoba neplatí za hospitalizáciu.

Čo si priniesť so sebou?

 • Výpis zo zdravotnej dokumentácie od svojho obvodného lekára,
 • Platný preukaz poistenca,
 • Občiansky preukaz (rodič)
 • Osobné potreby (pyžamo, prezuvky, župan, … ),
 • Hygienické potreby (vrátane hygienických vreckoviek) ,
 • Lieky, ktoré pravidelne dieťa užíva,
 • Minerálnu vodu alebo iný nealkoholický nápoj.

V prípade, že operačný zákrok bude vyžadovať aj prípadné ďalšie potreby, budete o tom informovaný priamo v ambulancii pri objednávaní.

Ako prebieha deň operácie?

Pacient sa dostaví ráno nalačno do zdravotníckeho zariadenia.
Pacient je vyšetrený anesteziológom a lekárom ORL, ktorí zhodnotia pediatrické predoperačné vyšetrenie, celkový stav pacienta a lokálny nález. Po prevoze na operačnú sálu je pacient uvedený do celkovej anestézie a je realizovaný samotný operačný výkon. Výhodou je, že rodič môže byť pri podávaní anestézie s dieťaťom na oper. sále a odchádza až keď dieťa spí. Po operácii je pacient prevezený na izbu, kde je v prítomnosti rodiča pod odborným dohľadom zdravotného personálu. V popoludňajších hodinách po zhodnotení celkového stavu a operovaného miesta v prípade absencie akýchkoľvek ťažkostí je pacient prepustený do ambulantnej starostlivosti.
Po operačnom výkone odchádza dieťa po 2 hodinách domov. Rodičia sú v telefonickom kontakte so zdrav. personálom. Pri prepustení je pacient informovaný o spôsobe ošetrovania rany a zásadách následnej domácej starostlivosti a je dohodnutý termín kontroly. V prípade akýchkoľvek ťažkostí pacient zostáva v zdravotníckom zariadení do nasledujúceho dňa.

OPERÁCIE SÚ HRADENÉ VŠETKÝMI ZDRAVOTNÝMI POISŤOVŇAMI

Detské spánkové laboratórium

Od začiatku februára 2019 je v rámci diagnosticko-liečebného pobytu v NÚDTaRCH, n. o. Dolný Smokovec, možnosť realizovať v indikovaných prípadoch vyšetrenie porúch spánku v novozriadenom spánkovom laboratóriu.

Poruchy spánku v detskom období sú pomerne časté, približne 20 – 30 % detskej populácie má poruchy spánku rozličného pôvodu. Spektrum jednotlivých porúch je do určitej miery odlišné od dospelej populácie a závisí od štádia dozrievania spánku v jednotlivých vekových obdobiach. Nedostatok a zhoršená kvalita spánku sa môže odzrkadliť na poruchách správania počas dňa a to najmä hyperaktivitou, poruchami pozornosti a pamäte či zmenami nálad.

Príznaky a diagnózy, ktoré môžu byť asociované poruchami spánku:

 • neúmerne dlhé zaspávanie a skoré ranné prebúdzanie,

 • nadmerná spavosť dieťaťa,

 • poruchy dýchania počas spánku, permanentne chrápajúce dieťa (po vylúčení adenotonzilárnej hypertrofie),

 • poruchy dýchania v spánku u nedonosených novorodencov a dojčiat,

 • výrazný posun v čase zaspávania alebo vstávania,

 • abnormálne pohyby končatín počas spánku, škrípanie zubov (bruxizmus),

 • nervovo – svalové ochorenia (spinálna svalová atrofia, myastenia gravis), metabolické poruchy (karnitínová deficiencia, glykogenózy),

 • DMO (detská mozgová obrna), epilepsia, genetické syndrómy (Downov syndróm, Prader-Williho syndróm, syndróm fragilného X chromozómu, Williamsov syndróm, Rettov syndróm), psychiatrické ochorenia (ADHD, úzkostné poruchy, poruchy autistického spektra, depresia, bipolárne poruchy).

Za „zlatý diagnostický štandard“ spánkových porúch dýchania sa v súčasnosti celosvetovo považuje kompletné polysomnografické (PSG) vyšetrenie s video záznamom, ktoré sa realizuje v špecializovanom spánkovom laboratóriu. PSG prístroj je konštruovaný na neinvazívne monitorovanie viacerých funkcií počas spánku pacienta (prietok vzduchu nosom a ústami, dýchacie pohyby hrudníka, pohyby brucha, polohu tela, saturáciu krvi kyslíkom, EKG, elektromyogram na monitorovanie pohybov svalstva, EEG na snímanie aktivity mozgu, zariadenie na monitorovanie pohybov končatín, mikrofón na zaznamenávanie chrápania a iných zvukov). Tieto údaje možno pomocou grafických výstupov na monitore počítača sledovať a vyhodnotiť.